Algemene voorwaarden

Goed Geregeld Groep BV

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. GGG: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Goed Geregeld Groep BV gevestigd aan de Kiotoweg 154 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58954066;
b. opdrachtgever: het bedrijf of de instelling waarmee GGG een overeenkomst is aangegaan;
c. meldende partij: de natuurlijke persoon die, het bedrijf dat of de instelling die een verzoek bij GGG indient tot het uitvoeren van werkzaamheden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een appartementseigenaar indien de opdrachtgever een VVE beheerder is, een huurder van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die GGG in het kader van de overeenkomst uitvoert;
e. locatie: de locatie waar GGG werkzaamheden dient uit te voeren;
f. product: alle (bouw)materialen en goederen die GGG in het kader van de overeenkomst levert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van GGG en op alle overeenkomsten tussen GGG en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GGG voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door GGG vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien GGG niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GGG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Elke offerte of ieder aanbod van GGG is vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GGG opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop GGG haar aanbod of offerte baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of overige publicaties van GGG binden GGG niet.
3.4. De door GGG aan de opdrachtgever verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van GGG niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en looptijd
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever en GGG de overeenkomst hebben ondertekend.
4.2. De looptijd van de overeenkomst is in de overeenkomst opgenomen. Het is niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Werkzaamheden worden uitgevoerd nadat GGG een melding heeft binnengekregen van een meldende partij.
5.2. GGG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.3. GGG heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Onder “GGG” dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de derde partij die GGG inschakelt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
5.4. GGG zal zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde veiligheidseisen en aan overige gestelde overheidsvoorschriften.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever en meldende partij
6.1. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de meldende partij zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden nakomt.
6.2. De meldende partij dient ervoor zorg te dragen dat GGG tijdig de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. toegang tot de locatie;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van GGG en voldoende ruimte voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
d. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder de locatie bevindt;
e. overige informatie over de locatie die voor GGG van belang kan zijn;
f. de voor de uitvoerig van de werkzaamheden benodigde (nuts)voorzieningen.
6.3. De kosten verbonden aan vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, e.d. welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en eventuele ter zake verbeurde boetes komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.4. De meldende partij dient ervoor zorg te dragen dat:
a. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door GGG te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
b. de nog niet verwerkte of geïnstalleerde materialen en de gereedschappen van GGG veilig kunnen worden opgeslagen in voor GGG toegankelijke plaatsen;
c. alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met GGG genomen zijn en gehandhaafd worden.
6.5. GGG dient in staat te worden gesteld de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.6. De opdrachtgever vrijwaart GGG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.7. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door GGG kunnen belemmeren, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van GGG ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door GGG aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.8. De meldende partij dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
6.9. Indien de opdrachtgever of de meldende partij zijn verplichtingen jegens GGG niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is GGG gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Planning
7.1. De planning van de werkzaamheden kan nadelig worden beïnvloed door factoren die niet aan GGG kunnen worden toegerekend, zoals de kwaliteit en de toegankelijkheid van de benodigde informatie en de wijze van medewerking. Indien de planning door dergelijke factoren wordt beïnvloed, dan zal GGG de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal indien nodig de planning in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn
8.1. De door GGG opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van GGG ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 9. Materialen
9.1. GGG zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
9.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 10. Prijzen en tarieven
10.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
10.2. GGG heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Prijs- en/of tariefwijzigingen worden 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen en/of tarieven schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. Facturatie geschiedt na de uitvoering van de werkzaamheden.
11.2. De opdrachtgever dient de van GGG ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
11.3. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke GGG moet maken om de vordering(en) op de opdrachtgever te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
11.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van GGG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
11.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op het te betalen factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of enig bedrag daarmee te verrekenen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van GGG, totdat alle vorderingen die GGG op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GGG te bewaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GGG veilig te stellen.
12.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens GGG niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is GGG gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van GGG op volledige schadevergoeding.
12.5. Indien GGG gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtgever dan wel de meldende partij verplicht GGG toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van GGG zich bevinden.
12.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk GGG daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van GGG.
12.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan GGG toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Garantie
13.1. Op de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de leverancier van GGG een garantie verleend van 3 jaar. De garantie van GGG is te allen tijde beperkt tot de garantie die door haar leverancier op het opgeleverde wordt gegeven.
13.2. De garantietermijn begint te lopen op het moment van oplevering.
13.3. De factuur is het garantiebewijs.
13.4. GGG dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
13.5. Indien het opgeleverde gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt geaccepteerd, dan zal GGG kosteloos overgaan tot het herstellen van het opgeleverde. De aansprakelijkheid van GGG is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15.
13.6. De garantieclaim wordt niet geaccepteerd indien:
a. gebreken aan het opgeleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek aan GGG zijn gemeld;
b. het opgeleverde onjuist is gebruikt;
c. het opgeleverde niet goed is onderhouden;
d. er sprake is van normale slijtage;
e. door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde zijn uitgevoerd;
f. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, vernieling, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
i. er sprake is van een gebrek aan het opgeleverde dat is veroorzaakt door een werk en/of zaak dat niet door GGG (op)geleverd is.
13.7. Het herstellen van het opgeleverde verlengt de garantie niet.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. GGG is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. GGG bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of indien er sprake is van een andere (dreigende) gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst GGG ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. GGG is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is GGG bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. GGG is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
14.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van GGG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GGG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.6. GGG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. GGG kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. GGG is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de meldende partij, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten voor de aanvang van de door GGG te verrichten werkzaamheden.
15.3. De opdrachtgever en de meldende partij zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die zij hebben aangeleverd. GGG is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever of de meldende partij aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever of de meldende partij gegeven instructies.
15.4. GGG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vertragings)schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de meldende partij.
15.5. Indien de meldende partij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door GGG opgeleverde, sluit GGG iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.6. GGG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de meldende partij waaraan GGG werkzaamheden verricht.
15.7. GGG is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
15.8. Indien GGG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GGG beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GGG gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GGG beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens GGG vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens GGG kan aanwenden.
15.10. De opdrachtgever vrijwaart GGG voor vorderingen die derden tegen GGG instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor GGG niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden GGG op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor GGG mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

Artikel 16. Overmacht
16.1. GGG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; stroomstoring; internetstoring; telefoonstoring; epidemieën; brand; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan GGG door haar leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in het bedrijf van GGG of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van GGG of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van GGG.
16.3. GGG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GGG haar verbintenis had moeten nakomen.
16.4. In het geval dat GGG door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft GGG het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat GGG gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
16.5. In het geval dat GGG ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is GGG gerechtigd om de betreffende werkzaamheden te factureren.
16.6. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal GGG de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 17. Geheimhouding en persoonsgegevens
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. GGG verwerkt persoonsgegevens van meldende partijen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1. GGG behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
18.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GGG de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen GGG en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en GGG worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GGG gevestigd is.